سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی

سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران

سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران

سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران

نوشته خرداد 1380به روز رسانی 1400

913207131 رای

دکتر مازیار میر مشاور و تحلیلگر  تخصصی

 

سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکتر میر دانشگاه تهران
سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکتر میر دانشگاه تهران

 

دستانت را در دستان دنیا بفشار وگل لبخند را بر لبانت بنشان . چه باشکوه است زنده بودن.

سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران

Shake hand with the world.And smile. it,s great to be alive

نمونه سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکتر مازیار میر

۱-اصول مدیریت را نام ببرید؟

الف –سازمان-دهی                  ب-هدایت و کنترل

ج- برنامه ریزی                       *د-هر سه گزینه

۲-کاملترین تعریف سازمان کدام گزینه است؟

*الف- مجموعه ای ازواحدهایاافرادیارفتارهاکه درکناریکدیگربرای یک هدف قرار گرفته اند ب- مجموعه ای برای رسیدن به هدف

 ج – گزینه الف و ب                                                                               د – هرسه گزینه

۳ – در هر سازمان چند رده مدیریتی وجود دارد نام ببرید ؟

 

*۱- سه رده -مدیران عملیاتی ۲- میانی ۳- عالی یا ارشد              ب – چهار رده مدیران کل -ارشد -میانی  – جزء

ج – دو رده – مدیران ارشد و مدیران میانی                                   د – هر سه گزینه

۴- ” التون مایو ” کدام مکتب مدیریتی را بنیان نهاد؟

* مکتب بررسی رفتار( روابط انسانی)                  ب- مکتب اصول علمی

 ج – مکتب اقتضایی                                   د- مکتب کلاسیک

۵-دومین سیستم تولید در غرب کدام گزینه است؟

الف – سیستم خانوادگی                                          ب- سیستم کارگاهها

ج – سیستم سرمایه بر                                  *د – سیستم کارگران خانگی

۶ – بیشترین شهرت ” فردریک تیلور” در چیست؟

الف – جامعیت مدیریت                                           ب- طرح روابط انسانی

 ج- توجه به انگیزه ها                                            *د-تعیین زمان برای انجام کار

۷- دسته بندی کردن و تیپ درست کردن شامل کدام تکنیک تبلیعاتی است؟

الف- دست چین کردن واقعیتها                        *- استفاده از احکام کلی

 ج- نیاز به اثبات ندارد                                    د- گواهان نیرومند

۸- سانسور در کدام تکنیک تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد

*- دست چین کردن اطلاعات    ب- جابجاکردن کلمات  ج- تکرار و تکرار  د- دروغ محض

۹- آئین نامه سوگند کهن توسط چه موسسه ای تدوین و تهییه شد؟

*- موسسات روابط عمومی انگلستان      ب- انجمن روابط عمومی ایران

ج- انجمن روابط عمومی امریکا                    د-هیچکدام

۱۰- معمولا به دو علت به مطلب دیگران گوش می دهیم ،آنها کدامند؟

الف- کسب اطلاع                                                ب- سرگرمی و تفریح

ج- دادن شانش اظهار عقیده به دیگران                     *- الف وج

۱۱- کدام گزینه از ویژگیهای ” رفتار برانگیخته ” نیست؟

الف- برخاسته از یک احساس نیاز درونی است     ب- دراری دوام نسبی است

*- تصادفی و کوتاه مدت است        د- درجهت رسیدن به یک هدف معین است

۱۲- کدام گزینه در رده بندی نیازهای آدمی در دیدگاه “موری” قرار نمی گیرد؟

الف- نیازبه امنیت   ب- پیوستن به گروه    ج- نیاز ستیزه جویی       د- نیاز به  هیجان

۱۳- کدام گزینه از سلسله نیازهای موجود در “هرم مازلو” می باشد؟

الف- نیازهای خود                                              ب- میل به نظم

*- نیاز به خودیابی                                      د- نیاز به استقلال و آزادی

۱۴- براساس دیدگاه “هرزبرگ” کدام گزینه از عوامل خشنود کننده افراد در سازمانها نیست؟

الف- رشد فردی         *- حقوق               ج- مسئولیت              د- کسب مو فقیت

۱۵- کدام گزینه از عوامل بهداشتی و محیطی مورد شناسایی “هرزبرگ” است؟

الف- زندگی شخصی       ب- شناخت از طرف دیگران        ج- توسعه و پیشرفت شغلی        *- ماهیت کار

۱۶- برای ایجاد اشتیاق و میل به انجام وظیفه در کارکنان از کدام شیوه استفاده می شود؟

الف- افزایش معلومات کارکنان                               ب- ارضای نیازهای صرفا مادی

 ج- دادن اطلاعات در باره موسسه و کار                          * – الف و ج

۱۷- موسسات کدام اطلاعات را نباید برای کارکنان منتشر کنند؟

الف- امکانات سازمان                                           ب- هدفهای موسسه

*-  محتویات” همه” پرونده ها                                د- روش موسسه

۱۸- ارتباطات …؟

الف- هدف است      *- وسیله است       ج – هدف و وسیله است     د- هیچکدام

۱۹- کدام گزینه درنحوه ارائه اطلاعات قابل فهم قرار نمی گیرد؟

*- استفاده از افعال مجهول           ب- استفاده از تصاویر و جداول

 ج- اهمیت دادن به علائق بشری      د- استفاده از سبک ساده گفتاری و نوشتاری

۲۰- تبادل عقیده از روی برنامه در میان گروهی معین چه نامیده می شود؟

الف- جلسه          ب- کنفرانس                     ج- نمایشگاه              د-  سمینار

۲۱- کدام گزینه از نکات اساسی در برگزاری جلسات نیست؟

الف- مشخص بودن رئیس جلسه              ب- مشحص بودن هدف و مقصد جلسه

*- سخنرانی مفصل و طولانی                  د- زمان جلسه کمتر از ۲ساعت باشد

۲۲- موسسات معمولا نشریات خود را با انتشار چه چیزی آغاز می کنند ؟

الف- بولتن              ب- پوستر             *-  نشریه داخلی           د- نشریه رسمی

۲۳- کدام یک از روشهای توزیع نشریات سازمانی نمی باشد؟

*- توزیع در دکه های روزنامه فروشی             ب- توزیع بهمراه فیش حقوق

ج- فرستادن نشریات به آدرس کارکنان                د- توزیع در پایان کار روزانه

۲۴- کدام گزینه از مزایای ارتباط مدیران با کارکنان نمی باشد؟

الف- بهبود ارتباطات عمودی                            ب- مشخص شدن کاستیهای اطلاعاتی کارکنان و ارائه آن

*- افزایش هزینه های اداری در عمل به پیشنهادات     د- خوشایند شدن محیط برای پرسنل

۲۵- کدام گزینه از اطلاعات عینی مدیران برای آگاهی از وضعیت سازمان نمی باشد؟

الف- انتقالات در داخل سازمان              ب- گزارش تاخیر و اخراج نیروها

 ج- هزینه های بالاسری                       د- ارتباطات غیر رسمی

۲۶- در تماس مستقیم مدیران با کارکنان کدام گزینه در اولویت قرار دارد؟

الف- خوب حرف زدن  *- خوب گوش دادن   ج- کلیشه ای صحبت کردن    د- ساکت نشستن

۲۷- چه هنگام نیروهای انسانی در سازمان از پیشنهاد گریزانند؟

الف- عدم تشویق پیشنهاد دهنده            ب- بایگانی کردن و عمل نکردن به پیشنهاد

ج- رد کردن پیشنهاد بدون بررسی لازم            * – همه گزینه ها صحیح است

     ۲۸- مدیران عملیات چه کسانی هستند؟

*- مدیرانی که در عملیات روزمره مستقیما دخالت دارند          ب- مدیرانی که بالاتر از سرپرستان قرار دارند

ج- مدیرانی که پس از هیئت مدیره قرار می گیرند                    د- هیچکدام

     ۲۹- کدام گزینه از تکنیکهای ارتباط با مدیران محسوب نمی شود؟

الف- کنفرانس و جلسه                                     ب- انتقاد و پیشنهاد

ج- نشریه برای مدیران                                           د- کتابچه های راهنمایی مدیران

۳۰- کدام گزینه از اصول کلی ارائه برنامه های ارتباطی در سازمان نیست؟

الف- وجود اعتماد متقابل                                *- استفاده از یک تکنیک واحد

 ج-  عمل مهم تر از حرف است                       د- ایجاد ارتباط خوب و منظم

۳۱ – کدام گزینه از روشهای ارائه برنامه های ارتباطی نیست؟

الف- عرضه کردن تدریجی برنامه های سنگین        ب- تکرار به موقع اطلاعات  ضروری و مهم

*- استفاده از جریان ” یک طرفه” ارتباطی            د- توجه به تمام مرتبه و سطوح سازمان یددر جریان ارتباط

   ۳۲-  بروکراسی در” لغت ” به چه معنی است؟

…. دیوانسالاری                             …. کاغذ بازی

…. مردم سالاری                          *حکومت دفتری

۳۳- کدام یک از اجزای اصلی سازمان است؟

….هدف،تقیید به مکان و زمان       …. سلسله مراتب اداری

….شایسته سالاری                    *همه گزینه ها

۳۴- کدام گزینه در طبقه بندی سازمانهای “بلاو اسکات” قرار نمی گیرد؟

*سازمانهای غیر رسمی            …. سازمانهای تجاری

…. سازمانهای خدماتی                 …. سازمانهای رفاه عمومی

۳۵- چه عاملی باعث ایجاد سازمانهای” غیر رسمی” در ادارات می شود؟

…. وجود قوانین                           *توسعه روابط شخصی

…. نمودار رسمی سازمان                 ….  هر سه گزینه

۳۶- کدام یک از ویژگیهای “بروکراسی وبر”  نیست؟

….سیستم ضبط و ثبت                     ….تمرکز اختیارات

* شخصیت دیوانسالارانه                 …. تقسیم کار

۳۷- مدیریت فراگرد برنامه ریزی ،سازماندهی،هدایت و کنترل فعالیتهای اعضای سازمان واستفاده از همه ……. برای دست یابی به هدفهای سازمان است.

…… کارکنان                        …… منابع انسانی

…… منابع مادی                       *منابع سازمانی

۳۸- اولین دانشکده مدیریت در جهان توسط چه موسسه ای تاسیس شد؟

…… دانشگاه هاروارد                   * کمیسیون خدمات کشوری آمریکا

…….دانشگاه کالیفرنیای جنوبی       ….. علوم اداری و مدیریت بازرگانی

۳۹- کدام یک از پیروان مکتب کلاسیک مدیریت نیست؟

*مایو         ……  تیلور       ……  کاتز      ……..فایول

۴۰- مفهوم “جامعیت مدیریت “توسط چه کسی اولین بار استفاده شد؟

….. وبر                  *فایول         …..مازلو     …..مایو

۴۱- براساس مدل ” کاتز ” مدیران میانی نسبت به مدیران ارشد به مهارت …… بیشتری نیاز دارند.

……انسانی          * فنی          ……. ادراکی      …… مدیریتی

۴۲- براساس مدل” گیلولیک” کدام یک از وظایف مدیریت نیست؟

*کنترل     …… بودجه بندی     ….. کارگزینی    ….. سازماندهی

۴۳- روابط عمومی ،زاییده کدام سبک مدیریت است؟

…. کلاسیک    ….. سیستمها  ….. مدیریت علمی             *روابط انسانی

۴۴- نخستین بار تئوری x و y  توسط چه کسی بکار برده شد؟

…… گیلولیک         *مک گریگور         …..آرگریس        ….. کاتز

۴۵- کدام یک از اجزای اصلی سیستمها محسوب نمی شود؟

*کنترل             ….. فرایند       …… داده         ….. تعادل

۴۶- ” تعادل ” در سیستم بوسیله چه عاملی برقرار می شود؟

…… عملیات        …..  بازرسی       *بازخورد    ….. کنترل

۴۷- براساس  تئوری y  انسان :

…..  از کار بیزار است             …. هدایت را دوست دارد

*ذاتا جویای کار است        ….  با جبر و تهدید انجام وظیفه می کند

۴۸- کدام یک از معایب “سازمانهای رسمی و بروکراتیک” نیست ؟

*شخصیت روابط مدار                     ….. اطاعت کورکورانه از مقررات

….  جابجایی هدفها                           ….. تعارض با اخلاق حرفه ای

۴۹- مدل مکانیکی یا “انسان اقتصادی” را چه کسی در مدیریت بکار برد؟

 ….فایول      …..  مایو             *تیلور          …. هر سه نفر

۵۰- کدام فرد معتقد است که انسان با استخدام در سازمانها دوباره مانند دوران کودکی وابسته می شود و استقلال خود را از دست می دهد؟( تئوری رشد نیافتگی)

….. مک گریگور     …… کاتز              …..برتالانفی    * آرگریس

۵۱- سازمان عبارتست از وجود هماهنگی معقول در فعالیت گروهی از افراد برای نیل به یک هدف مشترک از طریق ………. و از مجرای سلسله مراتب اختیار و مسئولیت قانونی.

…. سازماندهی       …..  برنامه ریزی       .*تقسیم کار         ….. مدیریت

فرایند مدیریت زمان دارای چند مرحله است 

الف – ۲ ب- ۳ ج-۴ *د-۵

۱- لیست کردن اهداف              ۲- درجه بندی اهداف

۳- فهرست نمودن فعالیتهای ضروری برای رسیدن به هریک از اهداف

۴- برای هر هدف مشخص کند کدام یک از فعالیتهای مورد نیاز برا ی رسیدن به آن دارای اولویت بیشتر می باشد

۵- برنامه ریزی فعالیت ها مطابق اولویتهای تعیین شده باشد .

سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران
سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران

۳۳- کدام گزینه یکی از مهمترین اصول و شیوه های مدیریت زمان است .

الف تکرار یک کار در یک ساعت

ب- استفاده از زمانسنجی

ج- گزینه الف و ب

د* – یکی از اصول و شیوه های مدیریت زمان ،  فهرست نمودن کارهایی که باید در هر روز انجام شود

 ۳۴- کاملترین گزینه برای مدیریت کدام است؟

الف *- مدیر به عنوان هدایت کننده کل سازمان، مسوول هر گونه موفقیت یا ناکامی سازمانی است.

ب- مدیر همان رهبر است

ج- هیچ کدام

د- گزینه ب و ج

 ۳۵- مکاتب مدیریت را نام ببرید.

الف  مکتب کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها  ب- مکتب مقداری  و سیستمی  ج مکتب اقتضایی و نظریه نقش ها

*د هر سه گزینه

 ۴۰- وظایف مدیریت را بنویسید.

الف- برنامه ریزی.   ب- سازمان دهی    ج- کنترل  و به کارگیری نیروی انسانی د*هر سه گزینه

 ۴۱- کدام یک جزو مکاتب مدیریت نیست

الف مکتب بودائیسم  ب- مکتب ماکیاولی ج هر دو گزینه  *د هیچکدام

 ۴۲- سه محرک عمده که اقتصاد جهانی را دچار تحول کرد، نام ببرید.

الف – فن آوری.   ب- تغییر نقش دولت در اقتصاد   ج- جهانی شدن.  *د همه موارد

 

 ۵۰- آیا بین هدف و انگیزه رابطه وجود دارد؟

الف* بله. هر اندازه انگیزه فرد، قوی تر و شدیدتر شود موفقیت در رسیدن به اهداف سهلتر خواهد بود

ب خیر رابطه ای  وجود ندارد

د هر دو گزینه بالا

ج هیچکدام

سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران

۵۵-برنامه ریزی چیست؟

الف- هیچ کدام

ب- پیش بینی راهها

د-*پیش بینی راههای استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات جهت رسیدن به هدف

ج- الف و ب

۵۶-بزرگترین مشکل مدیران چست؟

الف مدیران ما بی مسئله هستند

ب مدیران ما فقط از لحاظ مالی

د الف و ب

* انسان و روابط انسانی

۵۸-دوره های تاریخ تحولات مدیریت را نام برید.

 الف -دوره پیش از علمی(تمدنهای باستان-انقلاب صنعتی)

ب-علمی(تیلور-گیلبرت) -اداری(فایول-وبر)

ج-روابط انسانی(هائورن-التون مایو-علوم رفتاری)-در عصر جدید(روش سیستمی-روش اقتضائی)

د* – همه گزینه

سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران
سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران

۵۹از دیدگاه ” نیکلو ماکیاولی”مهم ترین هدف هر سازمان کدام است؟

الف – افزایش بازدهی                                    ب – حفظ نیروهای انسانی

* حفظ و بقای سازمان                               د – مقدس شدن پیشه ها

رفرنس های علمی اصول مدیریت و سرپرستی دکتر مازیار میر

مرجع علمی اصول مدیریت و سرپرستی

آموزه های مدیریتی نویسنده  محمد علی هاتفی انتسارات فدک ایساتیس چاپ چهارم

کتاب اصول مدیریت و سرپرستی نویسنده محمدرضا نظری، پرویز سعیدی بوده و چاپ ۲۴ آن در سال ۱۳۹۳ توسط انتشارات برایند پویش منتشر شد

کتاب اصول مدیریت و سرپرستی نویسنده فاروق صفی زاده

کتاب اصول مدیریت و سرپرستی سازمان, فیروز کیومرثی

کتاب اصول سرپرستی نویسنده حمیدرضا رضوی-محمد خراسانی-جواد وحیدی

کتاب آموزه های موردکاوی مدیریت نویسنده دکتر علی رستمی

 

سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران
سوالات تستی اصول مدیریت و سرپرستی دکترمازیارمیر دانشگاه تهران

برای مطلع شدن از آخرین مطالب مازیار میر
ایمیل خود را وارد کنید!

دیدگاه شما

اکنون دیدگاهی اضافه کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *