مدیریت

مدیریت استرس

 

جزوه آموزشي مديريت استرس

منبع: کتاب استرس شغلي

 

تاليف : رندال راس / اليزابت آلتماير

 

بنام خدا

فهرست

فصل اول

 

 • تعريف استرس شغلي

 

 • نشانه هاي استرس شغلي

 

فصل دوم

 

 • تأثير عاملهاي متغير فردي در استرس شغلي

 

 • الگوي رفتاري نوع الف

 

 • الگوي احساس كنترل

 

فصل سوم

 

 • عاملهاي استرس شغلي در محيط كار

 

 • ويژگيهاي نقش

 

 • ويژگيهاي شغل

 

فصل چهارم

 

 • اقدام هاي فردي

 

 • مراقبت دايمي در براي عاملهاي ا سترس و نشانه هاي آن

 

فصل پنجم

 

 • شيوه هاي مداخله در محيط كار

 

مقدمه

“استرس” يک واقعيت انکارناپذير در زندگي كنوني است و گريز از آن امکزان پزذير نيسزت. ضزرورتي نزدارد كزه استرس به تمامي از زندگي حذف شود. بدون استرس، زندگي چنان ساكن و راكد خواهد شد كه جز بزه تنبلزي و كودني ذهني نمي انجامد اما از سوي ديگر، اف ايش استرس ني نظام و سيستم تعادل بدن را بزه هزم مزي ريز د و كارايي مطلوب را دچار اختالل مي سازد از اين رو «مديريت استرس» تنها راه مقابله با استرس است كه اكنون بزه شدت مورد توجه صاحبنظران بوده و كنفرانس ها و سمينارهاي متعدد را در جهان به خود اختصزا داده اسزت. حجم عظيمي از مقاالت در حوزه مديريت در اين ارتباط به رشته تحرير درآمده است. اسزترس مزي توانزد بازتزاب رواني و جسمي داشته باشد. از جمله جنبه هاي رواني مي توان بي ميلي به معاشرت، كم اشتهايي، بزي ميلزي بزه زندگي و ارتباط، افسردگي و از جمله عوامل جسمي به ميگرن، فشزار خزون بزاال، بيمزاري هزاي قلبزي و عروقزي، بي خوابي، كمردرد م من و زخم معده اشاره كرد.

 

 

مطالب جدید

مطالب پر‌بازدید

فهرست مطالب

دیدگاه شما

اکنون دیدگاهی اضافه کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.