سرفصلهای کارگاه زبان بدن

سرفصلهای کارگاه زبان بدن

دکتر مازیار میر

 

سرفصلهای کارگاه پیشرفته زبان بدن در مجتمع فنی علوی اردیبهشت 1387

این مطلب بخشهایی از کارگاه تاپ گان مذاکره ایران است

Advanced workshop of Iran negotiators

مازیار میر مشاور و پژوهشگر

 

سرفصل های کارگاه آموزش زبان بدن ایرانی

 

زبان بدن چيست؟

 • اهميت عزت نفس
 • چهار نكتۀ کليدی
 • معجزۀ اثر یك دقيقهای
 • خود تماسـی نشـانۀ چيسـت؟
 • ایجاد تصوری جاودانه
 • شش گام به سمت وضع اندامی صحيح
 • وضع اندامی صحيح و زبان بدن
 • اسرار آرام گرفتن
 • کالبدشناسی یك برخورد
 • جهش ابروها
 • طرز نگاه کردن در صورت
 • مفهوم خندهها
 • برخورد از نزدیک
 • گنبد فضای شخصی
 • قدرت فاصله
 • مقابله با حمالت اجتنابناپذیر
 • یادگيری تمرین فاصلهها
 • اهميت و صميميت قرارگيری
 • قدرت نهفتۀ دست دادن
 • شيوههای دست دادن
 • تست درون سنی شخصيت بين خود و دوستان
 • چگونگی برقراری ارتباط چشمی
 • قدرت لمس کردن
 • طرز لمس کردن
 • نقش وضعيت اندامی
 • بازتابش آینهای
 • خداحافظی
 • نمایش قدرت
 • نمایش قدرت
 • نياز به سلطهگری
 • سلطهگری از طریق کنترل فضا
 • دست دادن قدرتی
 • نگاه قدرتی
 • مقابله با نگاه قدرتی
 • نشستن (صندلی قدرت یا کيفر)
 • تجاوز به فضای شخصی و مقابله با آن
 • دفع کردن تجاوز دیگران حریم شخصی
 • سلطه یافتن از طریق کنترل وقت
 • مقابله با دستكاری زمان
 • برخورد هميارانه
 • مالقات سلطهپذیرانه
 • دریافت صحيح از دیگران
 • سن
 • جایگاه
 • شغل
 • دریافت صحيح از دیگران
 • جایگاه و مدیریت برخوردها
 • دریافت صحيح اضطراب
 • دریافت صحيح عالئم خرید
 • دریافت صحيح دوستی
 • لمس کردن زیاد
 • کج کردن گردن
 • دریافت صحيح فریبكاری
 • پیوست و….
 • منابع

برای ثبت نام و کسب اطلاغات بیشتر

09198718767

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پشتیبانی / مشاوره

شماره تماس: 09198718767