فلسفه های فروش در بازار ایران

هیپنوتیزم و اعتمادسازی مشتریان

استراتژی های رشد فروش

آشنایی با انواع مدل های فروش

مهارت های اصلی یک فروشنده موفق

شخصیت شناسی چهره شناسی و روش های حرفه ای مذاکره و زبان بدن

ساخت و بهبود سازمان فروش

 استراتژی های پیشرفته برای مدیریت تیم فروش

استراتژی های فروش مستقیم و غیر مستقیم

چگونگی تغییر فرآیند فروش به فرآیند خرید

تحلیل یکی از سازمان‌های پیشرفته فروش جهان