روز: 31 شهریور 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

قضاوت انسانی

قضاوت انسانی  قضاوت انسانی انسانها چگونه قضاوت می کنند اصل نسبیت  میگوید : انسانها وقتی میخواهند در مورد چیزی قضاوت کنند به صورت مجرد به

ادامه مطلب »