نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی (دوره آموزشی کارکنان دولت)

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی (دوره آموزشی کارکنان دولت)

 

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی(دوره آموزشی کارکنان دولت)

ماده اول – طرفین قرارداد:

این قرارداد بین ……                    به نمایندگی  جناب آقای                                                …………………. نماینده قانونی  …………………. مجتمع آموزشی و یا دانشگاه  ویا……به نشانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که من بعد در این قرارداد کارفرمای آموزش نامیده می شود از یک طرف و شرکت ……………. به شماره ثبت ……… به مدیریت دکتر سید مازیار میر فرزند ……….. با کد ملی……………………….که بر اساس آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ………………… مورخ………………..  دارنده امضاء مجاز و تعهد آور شرکت مزبور می باشد به آدرس …………………………………………………………

کد پستی ………………………………. و شماره تلفن ……………………….. که من بعد در این قرارداد «مجری» نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد:

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

ماده دوم – موضوع قرارداد:

برگزاری دوره های آموزشی …………………………….  در …………. ……… به مدت………….. روز ، جمعاً به مدت …………….. ساعت آموزش مطابق با نظر کارفرمای آموزش یا نماینده ایشان در نظر گرفته می شود

ماده سوم – محل اجرای قرارداد:        ………………………………………………………

ماده چهارم – مدت قرارداد:

از تاریخ……………………… لغایت ………………………… به مدت ……………….. روز بر اساس برنامه زمانبندی ذیل خواهد بود:

روز شروع دوره …….: …………… شنبه  مورخ ……………………… (صبح و بعد ازظهر)

روز شروع دوره …..: …………… شنبه  مورخ ……………………… (صبح و بعد ازظهر)

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

ماده پنجم – مبلغ قرارداد:

حق الزحمه طرف قرارداد بابت اجرای کل موضوع قرارداد و بر اساس اقلام مشروحه ذیل جمعاً مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( سی میلیون ریال) می باشد که قبل از شروع آموزش ۸۵% آن پرداخت و مابقی روز برگزاری به مجری و یا نماینده قانونی ایشان و یا شماره حساب …………. بانک ملی             شعبه تهران                     قبل از شروع برنامه واریز شود لازم به ذکر است کلیه کسر کسورات قانونی بعهده کارفرمای آموزش می باشد و مجری در این خصوص هیچ تعهدی ندارد و در صورت عدم واریزی قبل از زمان اجراء برنامه این قرار داد بصورت کلی و جزئی از درجه اعتبار ساقط می باشد و کارفرمای آموزشی حق هیچ گونه شکایتی در این خصوص ندارد.

تبصره اول:

در صورت  لغو جلسه از طرف کارفرمای آموزش هیچ گونه وجهی مسترد نخواهد شد. اما حداقل ۴۸ ساعت قبل مجری می تواند کنسل شدن برنامه را اعلام و در اینصورت کل مبلغ دریافتی مسترد شده و هیچ گونه شکایتی در این خصوص پذیرفته نیست .

تبصره دوم :

کلیه هزینه های ایاب و ذهاب و اسکان مجری بعهده کارفرمای آموزش می باشد

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

ماده ششم – فسخ قرارداد:

کارفرمای آموزشی این حق را خواهد داشت که قبل از شروع دوره با اعلام کتبی یک هفته قبل از تاریخ این قرارداد را بطور یک جانبه فسخ نماید.

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

ماده هفتم –  بروز حوادث قهری:

در صورتی که حوادث غیر مترقبه و خارج از حیطه اقتدار و اختیار بر هر یک از طرفین قرارداد حاکم گردد و موجب بروز هر گونه تاخیر در اجرای مفاد قرارداد شود تا زمان رفع شرایط فوق قرارداد به حالت تعلیق در آمده و مسئولیتی از این جهت متوجه طرف مقابل نخواهد بود.

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

ماده هشتم – داوری و حکمیت :

در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد و یا اختلاف نظر در تفسیر بندهای قرارداد، ملاک عمل مراجع هل اختلاف و در صورت عدم توافق محاکم دادگستری خواهد بود.

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

ماده نهم – تعهدات مجری  :

  1. مجری مکلف است با برنامه ریزی مناسب و ارائه مطالب مطابق استانداردهای آموزشی در امر برگزاری دوره ها به مدت ………. روز همکاری نماید .
  2. تامین کتب ، جزوات و هماهنگی با  اساتید در مدت مذکور بر عهده مجری می باشد اما هزینه ان بعهده کارفرمای آموزشی است.

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

ماده دهم – تعهدات کارفرمای آموزشی:

  1. تعیین زمان و تعیین تعداد و اسامی شرکت کنندگان در کارگاه بر عهده  کارفرمای آموزشمی باشد .
  2. تامین وسیله ایاب و ذهاب در شهرستان و از فرودگاه بر عهده  کارفرمای آموزشی می باشد.
  3. تامین محل و امکانات سمعی و بصری جهت برگزاری کارگاه بر عهده  کارفرمای آموزشمی باشد.
  4. تکمیل فرم نظر سنجی و ارزشیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان بر عهده کارفرمای آموزشی می باشد.

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

ماده یازدهم – تضمین انجام تعهدات:

به منظور تضمین انجام تعهدات  مجری مبلغی به میزان ۱۵% از مبلغ کل قرارداد را نزد کارفرمای آموزشی باقی نگاه داشته که همزمان با اجراء برنامه تسویه حساب نهایی صورت خواهد پذیرفت.

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

ماده دوزادهم – رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف:

مسئول رسیدگی به تخلفات مجری نماینده کارفرمای آموزشی و یا خود ایشان بوده و مجری هم می تواند یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار در صورت بروز هر گونه اختلافی معرفی نماید.

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

ماده سیزدهم – اصلاح قرارداد:

کارفرمای آموزشی می تواند در صورت صلاح دید حجم مندرج در این قرارداد را افزایش داده و با نظر مجری به افزایش و یا کاهش برنامه اقدام نموده و قرار داد الحاقیه که به تائید دو طرف رسیده باشد را ضمیمه این قرار داد بنماید بدیهی است بدون رضایت مجری قرار داد الحاقی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

ماده چهاردهم – ممنوعیت های قانونی:

مجری اقرار می‌نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی‌باشد و متعهد می‌گردد تا پایان مدت قرارداد هیچ یک از افراد مشمول قانون فوق را ذینفع نسازد و اعلام می‌دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می‌داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر لغو قرارداد و تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از دو تا پنج سال محروم و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

ماده پانزدهم –   قوانین و مقررات حاکم بر روابط طرفین:

سایر شرایط و مواردی که در این قرارداد پیش بینی نگردیده است تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به قراردادهای دولتی و قوانین جاری مملکت بوده و این احکام برای طرفین لازم الاتباع خواهند بود.

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

ماده شانزدهم – نشانی طرفین :

نشانی طرفین همان است که در صدر قرارداد آمده است و هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هایی که به نشانی مذکور با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل شود، ابلاغ شده تلقی می گردد.

نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی

ماده هفدهم – نسخ قرارداد:

این قرارداد در سه صفحه، ۱۷ ماده ، دو تبصره و در چهار نسخه  تنظیم شده است که پس از امضا و تایید طرفین همگی حکم واحد داشته و فیمابین و قائم مقام قانونی طرفین لازم الاجرا می باشد.

کارفرمای آموزشی                                                                                                                                            مجری

 آقای سید مازیار میر                                                                                                                                     آقای دکتر نوبخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پشتیبانی / مشاوره

شماره تماس: 09198718767