راهنماي تهیه یک گزارش کارآموزي

راهنماي تهیه یک گزارش کارآموزي

 

دانشجوي گرامی :
با عنایت به این مسأله که اطلاعات علمی را بایستی به مرحله اجرا در آورد تا نواقص و پیشرفت کار مشخص گردد و کار علمی مکمل
کلیه اطلاعات بدست آمده میباشد امید است که دانشجویان از این دوره اطلاعات بدست آمده خود را محک زده و عملاً در محیط کار قرار
میگیرد، تا ضمن آشنایی با مراکز فنی و صنعتی و کاربرد آموختههاي علمی و آموزشی در محیط کار، به افزایش مهارت و تجربیات خود و
اطلاعات علمی ـ فنی خود بپردازد.
تعریف دوره کارآموزي :
کارآموزي دورهاي است که دانشجو باید در یکی از مراکز فنی مرتبط با رشتهاش به منظور انطباق آموختههاي علمی و آموزشی خود با
فعالیتهاي علمی براي کسب مهارتهاي لازم به جهت شکوفا شدن استعدادهاي نهفته خود و ایجاد خلاقیت در محیط کار طی نماید.
اهداف کارآموزي:
ـ آشنایی و بازدید از مراکز فنی و صنعتی
ـ کاربرد آموختههاي علمی ـ آموزشی
ـ فراگیري فنون علمی در محیط کار
ـ کسب مهارت و تجربیات لازم
ـ افزودن اطلاعات علمی ـ فنی
* اخذ واحد کارآموزي
1ـ انتخاب واحد :
در زمان انتخاب واحد، درس کارآموزي همانند سایر واحدهاي درسی با رعایت مقررات آموزشی در برگ تعرفه ثبت میگردد. در زمان
حذف و اضافه نیز این درس مانند سایر دروس عملی میباشد.
تذکر: دانشجویان گرامی موظفند حداکثر یک ماه بعد از اخذ واحد کارآموزي، جهت اخذ معرفینامه به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه و
جهت انجام کارآموزي اقدام نمایند. در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر مطابق قوانین آموزشی رفتار خواهد شد.
2ـ شیوه اجرا:
ـ بصورت مستمر : در تابستان و پس از گذراندن کلیۀ دروس ترم، به طوري که شش روز در هفته به غیر از جمعه و ایام تعطیلات
رسمی بایستی در واحد صنعتی مربوطه کارآموزي نمود.
ـ به صورت غیر مستمر : در طول ترم، مشروط بر اینکه حداقل سه روز کامل در هفته به کارآموزي اختصاص یابد.
3 ـ مدت کارآموزي :
با توجه به برنامه تفصیلی هر گروه مدت کارآموزي تعیین میگردد و به تناسب ساعات تعیین شده بین 6 تا 8 ساعت در روز کار مفید
اختصاص مییابد.
به عنوان مثال براي کارآموزي 240 ساعتی، 40 روز 6 ساعتی یا 30 روز 8 ساعتی کارآموزي انجام میشود.
4ـ شناسایی افراد مرتبط با کارآموزي :
ـ سرپرست کارآموزي: هر دانشجو کارآموزي خود را زیر نظر مستقیم و مستمر یک مسئول تعیین شده از طرف واحد صنعتی
مربوطه میگذراند که آن فرد سرپرست کارآموزي نامیده میشود.
-مدرس کارآموزي : فردي است که از طرف مدیر گروه مربوطه به منظور هدایت و نظارت بر نحوة کارآموزي دانشجویان معرفی
میشود.
ـ کارشناس کارآموزي : مسئول دفتر ارتباط با صنعت مؤسسه که هدایت و نظارت بر کار همۀ کارآموزان را برعهده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پشتیبانی / مشاوره

شماره تماس: 09198718767