مطالب ما

وبلاگ دکتر مازیار میر

پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

انواع ستاد و کاربردآن برای پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی انواع ستاد و کاربردآن برای پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی   لطفا فیلم مهمترین مولفه موفقیت در انتخابات در آپارات بنیاد میر https://www.aparat.com/v/GRhYyمشاهده فرمایید. گونه اول ستاد انتخاباتی است که در آن اولا هیچ پیام متقاعد‌کننده‌ای برای رای‌دهندگان وجود ندارد و ثانیا از ایده مشخصی در زمینه شناسایی گروه هدف نیز پیروی نمی‌کند. این ستاد انتخاباتی، از ابتدا هیچ جهت معینی ندارد و با اتکا به آن، شرایط نه تنها بهتر نمی‌شود، بلکه رفته‌رفته به وخامت اوضاع نامزد یا نامزدهای موردنظر افزوده می‌شود. گونه دوم ستادهای بازنده، پیام روشن و گروه هدف مشخصی دارند؛