مازیار میر آبان ۲۵, ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مجله مذاکره و زبان بدن

تبلیغات سیاه  به روش داعش

تبلیغ چیه 

 تاکنون از دیدگاههاى تاریخى، جامعه شناسى، علوم سیاسى و ارتباط شناسى مورد بررسى قرارگرفته است. به طور خلاصه، از دیدگاه تاریخى، تبلیغ رویدادى است که رویدادهاى بعدى به عنوان آثار آنمورد مطالعه قرار می گیرند. از دیدگاه علوم سیاسى، مطالعه تبلیغ یعنى مطالعه ایدئولوژى مُبلّغ و آثاراشاعه آن بر افکار عمومى. از نقطه نظر جامعه شناسى، بررسى تبلیغ به معناى مطالعه نهضتهاىاجتماعى و تحلیل تبلیغات گروههاى درگیر در قدرت است. از چشمانداز روانشناسى، منظور از مطالعهتبلیغ، بررسى اثرات آن بر افراد است.

گروهى از محققان تبلیغ را ذاتى از فکر و عمل در فرهنگ عمومى میدانند و با آمیختن دیدگاههاىمختلف علوماجتماعى، تبلیغ را حامل ایدئولوژى دانسته، نقش رسانه ها را در ساخت معانى وجهانبینى حاکم بر جامعه بررسى میکنند.از دیدگاه خاص ارتباط شناسى، تبلیغ همانند ارتباط، فراگردى است مقید به شرایط زمانى و مکانىکه با ویژگیهاى اجتماعى قابل شناخت است. این دیدگاه به ما اجازه میدهد تا عناصر ارتباطى این فراگردرا تفکیک کنیم، به روابط پیام و زمینه پیام بپردازیم، مسأله تعهد پیامرسان را بشکافیم و عکسالعملهاىمخاطبان را بررسى کنیم.ریشه هاى فرهنگى تبلیغ و مؤثر بودن آن بخوبى در گفته فردریک نیچه، فیلسوف آلمانى، نهفته است.به عقیده او مُبلّغ قهرمانى است که کارى نمیکند جز آنکه درختى را که میوههایش رسیدهاند، تکانمیدهد.

تبلیغ/ Propaganda به معناى خنثى و بیطرف، یعنى انتشار و ترویج افکار و از ریشه لاتین Propagareبه معناى کاشتن و نهال زدن می آید.  به عبارت دیگر امروزه مشخص کردن پیام بهعنوان تبلیغ یعنىکوچک شمردن و منفى انگاشتن آن پیام. بنابراین مترادف هایى که براى کلمه تبلیغ به کار گرفته میشوندو مفاهیمى که با تبلیغ تداعى مىشوند عبارت است از: دروغ، تحریف، نیرنگ، اغفال، دستکارى،تحریک، جنگ روانى و بالاخره شستوشوى مغزى. باید توجه داشت که اکثر این مترادفها در واقع گویاىتکنیکهاى خاص تولید پیام تبلیغى هستند و نه گویاى فراگرد یا انگیزه تبلیغ.وقتیکه انگیزه تبلیغ موردنظر باشد، تبلیغ معناى کنترل (اداره) را تداعى میکند و در این صورت تبدیل بهاقدامى سنجیده و تعمدى میشود که براى حفظ و یا تغییر تعادل نیرو به نفع مُبلّغ بهکار گرفته میشود. ایناقدام در واقع با یک ایدئولوژى نهادى شده و هدفدار، رابطه پیدا میکند. دو تن از محققان ارتباط شناسى،

تعریف جامع زیر را از تبلیغ دادهاند:

تبلیغ کوششى است تعمدى و حسابشده که بهمنظور شکل دادن به دریافت، دستکارى کردن ادراک وهمسو کردن رفتار مخاطبان با نیّت موردنظر مُبلّغ صورت میگیرد.حال با این تعریف، وجه تمایز تبلیغ و اقناع/ Persuasion و اطلاعات/ Information چیست؟ اگر بهجزئیات این تعریف دقیق شویم درمییابیم که: ۱( تبلیغ کوششى آگاهانه و از پیش پرداخته است که براى پیشبرد ایدئولوژى، حفظ و یا ایجاد برترى مُبلّغ صورت مىگیرد؛ و ۲) این کوشش سازمان یافته و مستمراست. پس وجوه تمایز تبلیغ و خبر و همینطور تبلیغ و اقناع را باید در نیّت مُبلّغ و در برنامه ریزى،سازماندهى ونهادى کردن کار تبلیغ جُست.

داعش

داعش

انواع تبلیغ

 تبلیغ گاهى تحریکانگیز است و به منظور ایجاد دگرگونى بهکار گرفته مى شود و گاهى انفعالى است وبراى حفظ وضع موجود بهکار مى رود. از نظر آشکارساختن منبع پیام و صحت اطلاعات، تبلیغ را به سهنوع سفید، سیاه و خاکسترىتقسیم میکنند.تبلیغ سفید، منبع پیام را معرفى میکند و به انتشار اطلاعات صحیح میپردازد. نمونه این نوع تبلیغ راگهگاه میتوان از صداى آمریکا و یا از صداى مسکو در زمان صلح شنید. در این نوع تبلیغ با آنکه اطلاعاتپخششده صحت دارند، نحوه ارائه اطلاعات به شیوهاى است که مخاطب، فرستنده پیام را خیرخواه وصاحب بهترین اندیشه، تصور میکند. هدف تبلیغ سفید، ایجاد اعتماد و اطمینان در مخاطب و در واقعنوعى سرمایه گذارى براى برآوردن نیات آتى مُبلّغ است.تبلیغ سیاه، اطلاعات منتشرشده را به منبع کاذب، نسبت میدهد و به قصد فریب و نیرنگ مخاطبعمل میکند. تبلیغ سیاه همان «دروغ بزرگ» است که همه نوع نیرنگ را به خدمت میگیرد. از نمونه هاىموفق تبلیغ سیاه میتوان تجربه «رادیوى آزاد مجارستان» را نام برد. این فرستنده توجه و حس همدردىجهانیان را در سال ۱۹۵۶ به هنگام پیشروى تانکهاى روسى که بهمنظور سرکوب شورشیان مجار بهبوداپست اعزام شده بودند، بشدت برانگیخت. رادیوى آزاد مجارستان هرروز با پخش جزئیات خشونتروسها، از آمریکا و دولتهاى غرب، تقاضاى کمک میکرد. بعدها معلوم شد که این ایستگاه رادیویى در واقعتوسط سازمان جاسوسى شوروى (کا.گ.ب) و با نیّت شرمسار کردن آمریکا بهراه افتاده بود. هدف اینبود که به دنیا نشان داده شود که علیرغم وعدههاى رادیوى آزاد اروپا (رادیو تبلیغاتى آمریکایى) در حمایتو تشویق شورشیان، آمریکا پشتیبانى قابل اتکا و اطمینان نیست. این کار تبلیغى به حدى موفق و مؤثربود که حتى سازمان جاسوسى آمریکا (سیا) تا مدتها بعد از ختم غائله، نمىدانست که رادیوى آزادمجارستان در حقیقت یکى از ابزارهاى تبلیغاتى روسها بوده است. تبلیغ خاکسترى چیزى بین تبلیغ سفید و تبلیغ سیاه است. در این نوع تبلیغ، منبع خبر به درستىاعلام می شود ولى در مورد صحت اطلاعات باید شک داشت. مثلاً صداى آمریکا در جریان تصرف خلیجخوکها در کوبا، دخالت آمریکا را انکار کرد و یا مثلاً رادیو مسکو در جریان اشغال افغانستان به همین شیوهدست زد. دستکارى آمار از طرف شرکتها، تبلیغات تجارى و ادعاهاى کاذب یا غلوآمیز در مورد محصولات ویا فیلمهاى سینمایى که به منظور جا دادن محصولات مشخص در فیلم و تبلیغ آنها تهیه میشوند، جزءتبلیغات خاکسترى هستند. واژه دیگرى که براى تبلیغ به کار برده میشود، ضداطلاعات/  Disinformationاست. ضداطلاعات مانندتبلیغ سیاه، منبع روشن و معلومى ندارد و به پخش اطلاعات نادرست میپردازد. ضداطلاعات را نباید بااطلاعات سهوى و غیرمسؤول/ Misinformation اشتباه کرد. ضداطلاعات اخبارى هستند ساختگى کهبراى تضعیف روحیه دشمنان یا مخالفان توسط خبرنگارانى که در واقع جاسوس کشورهاى بیگانههستند، در روزنامه کاشته میشوند.از نمونه هاى جالب این نوع اطلاعات ساختگى، خبرى بود مربوط به ویروس «ایدز» که در آن ادعا شدهبود که این ویروس از یکى از آزمایشگاههاى مسؤول تهیه سلاحهاى میکروبى ارتش آمریکا، نشت کردهاست. این خبر اوّلین بار در یکى از مجله هاى ادبى شوروى به نقل از روزنامه هندى پاتریوت درج شد. باآنکه کاشتن خبر کاذب در روزنامه هاى خارجى و نقل قول از آنها براى کسب اعتبار از شیوههاى معمولتبلیغاتى است، حقیقت این است که چنین خبرى در هندوستان چاپ نشده بود. به هرصورت علیرغمتکذیب آمریکایی ها، این خبر در روزنامه هاى ۶۰ کشور مختلف جهان از جمله زامبیا- که در آن موقعمیزبان کنفرانس کشورهاى غیرمتعهد بود- و حتى روزنامه ساندى اکسپرس لندن چاپ شد. جالبتر اینکه خبر مذکور سال بعد حتى از شبکه خبرى C.B.S. آمریکا نیز پخش شد.

 

مقالات مشابه:

انواع تبلیغات

تبلیغات دروغین

تبلیغات به روش پروپاگاندا

تبلیغات به شیوه استیو پل جابز(قسمت دوم)

بازاریابی به روش داعش قسمت دوم -جدیدترین مقاله بازاریابی

 

از مقالات زیر دیدن فرمایید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *